Beleid

Beleid

Beleid

Missie

Ons werkterrein omvat het verlenen van ondersteuning aan organisaties behorende tot de Lelie zorggroep welke zich in Rotterdam e.o. bezighouden met zorg- en dienstverlening voor ouderen en specifieke doelgroepen en die hun activiteiten ontplooien vanuit een christelijke identiteit.

Ons bestaansrecht ontlenen wij aan hen die zich vanuit overtuiging verantwoordelijk weten voor onze oudere medemens in de samenleving.

Wij dragen vanuit particulier initiatief bij aan de realisatie van betere zorg voor de (zorgafhankelijke) ouderen in onze samenleving.

Onze normen, waarden en overtuigingen zijn gefundeerd op het evangelie van Jezus Christus, overeenkomstig de Bijbel.

Visie

In een door economische principes beheerste omgeving laten wij ons blijvend leiden door waarden en zingeving en niet de boekhouding. Wij dragen op het gebied van duurzaamheid gericht bij aan een ‘gezondere zorg’ voor onze ouderen en toekomstige generaties ouderen. Wij werken op kleine, lokale en daardoor herkenbare schaal voor onze doelgroep. Wij hanteren heldere principes en geen bureaucratische rompslomp.

Ambities

 • Wij realiseren en dragen bij aan de realisatie van een leefbare, zinvolle maar bovenal menswaardige voorzieningen voor ouderen door het mogelijk maken van toetsbare projecten.
 • Wij zijn uitgegroeid tot een krachtige vriendenstichting voor en van onze ouderen.

Strategie

Wij richten ons op schaalvergroting door samenwerking met gelijke vriendenstichtingen om onze slagkracht te vergroten en met oog voor ‘eenheid in verscheidenheid.’

Doelstellingen

 • Het verlenen van ondersteuning aan organisaties, die zich bezighouden met zorg- en dienstverlening voor ouderen en specifieke doelgroepen, met name die organisaties die hun activiteiten ontplooien vanuit een christelijke identiteit;
 • Het leveren van een bijdrage aan de vormgeving van de levensbeschouwing, cultuur en ethiek van de door de Leliezorggroep in Rotterdam e.o. geëxploiteerde locaties;
 • Het (laten) doen van studie- en wetenschappelijk onderzoek met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te bevorderen;
 • Het financieren van projecten, die niet binnen de bestaande wet en/of regelgeving gefinancierd kunnen worden;
 • Het ondersteunen van projecten en organisaties in het buitenland die tot doel hebben om vanuit een diaconale verantwoordelijkheid zorg voor ouderen en specifieke doelgroepen in achterstandsgebieden.

Middelen

Onze middelen bestaan uit opbrengsten uit:

 • vermogen
 • collectes
 • giften
 • legaten
 • nalatenschappen

 

VInd hier het beleid als document.